Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường