CV yêu cầu triển khai bộ Tiêu chí đánh giá trường học an toàn phòng, chống dịch COVID-19 từ năm học 2021-2022