Thông báo về việc nạp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2019