Triển khai CĐ số 1102/CĐ-TTg của CP tăng cường các biện pháp PC dịch COVID-19 và Hướng dẫn của BYT về phòng dịch tại cơ quan, đơn vị