Trân trọng gửi tới các thế hệ nhà giáo, học sinh, tổ chức, cá nhân cuốn “ Lịch sử Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình giai đoạn 1971-2021”

https://drive.google.com/file/d/1DGStNY9_J5SL3hhyg3YUGgDuz1XCHrKe/view?usp=sharing